Logo szkoły

os. Szymanowskiego 10

32-020 Wieliczka

tel. 12 278 18 65

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps4wieliczka.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Woźniak, e-mail: ps4wieliczka@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 278 18 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku w głównej lokalizacji na os. Szymanowskiego 10 w Wieliczce stanowi ograniczenie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo- występują schody wejściowe, brak podjazdu dla wózków w budynku, brak windy , brak pasów ostrzegawczych, nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych i podjazd dla wózków prowadzący do wejścia głównego. Do budynku II lokalizacji przedszkola prowadzi wejście główne zlokalizowane pod adresem: Wieliczka ul. Kościuszki 51. Budynek ten jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych (tylko w płaszczyźnie parteru). Wejście główne nie stanowi ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo - występuje podjazd. Na parterze  znajduje się toaleta, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille`a na terenie obiektu.